Menjador

SERVEI DE MENJADOR MEDITERRÁNEA

INSCRIPCIONS I QUOTA DEL MENJADOR

▪ Totes les famílies hauran d’omplir, entregar i signar obligatòriament la fitxa d’inscripció del menjador al coordinador/a del centre abans de fer ús del servei. (Es donaran vint dies hàbils de termini).

▪ És d’ordre compliment informar de la data d’alta del servei i del número de compte bancari.

▪ Es considerarà usuari/a fix/a del servei tota aquella persona que faci ús del servei de menjador escolar, com a mínim, un dia a la setmana, sempre que sigui el mateix dia. En cas que no faci ús de forma habitual, es considerarà usuari/a esporàdic/a.

▪ Els canvis de rutina (dies que s’utilitza el servei) hauran de ser informats a la coordinadora abans del dia 30 del mes anterior. Una vegada s’hagi passat el rebut del mes en curs no s’acceptarà cap canvi de rutina.

▪ El preu del menjador pels alumnes fixos és de 6,33€ i de 6,96€ pels alumnes esporàdics.

▪ Els alumnes que sol·licitin un ajut econòmic del menjador hauran de pagar el servei fins que no arribi la resolució definitiva.

PAGAMENTS

▪ Aquest curs escolar 2023/24 el rebut de setembre es passarà per domiciliació bancària entre l’última setmana de setembre i la primera d’octubre i el d’octubre, el dia 9 d’octubre.

▪ Els pagaments s’efectuaran preferiblement mitjançant domiciliació bancària i es cobraran per avançat entre el dia 6 i 9 de cada mes.

EN CAP CAS S’ACCEPTARA EFECTIU. No s’acceptaran pagaments de rebuts amb diners en efectiu al centre, l’empresa MEDITERRANEA DE CATERING, S.L. no es farà responsable dels diners entregats al personal de l’escola.

▪ El Departament de Facturació de rebuts disposa d’un correu electrònic per l’ús exclusiu dels dubtes/preguntes o incidències amb els cobraments de rebuts. E-mail genèric: oficinaterrassa@mediterranea-group.com

▪ Als rebuts retornats se’ls hi aplicarà un càrrec de 6 euros en concepte de despeses per devolució bancària. Aquest rebut haurà de ser liquidat a través de TPV, transferència o a través de l’app abans del dia 20 del mes en curs.

▪ En el cas de tenir 1 rebut pendent o retornat, implicarà que l’alumne no podrà fer ús del servei fins a regularitzar el pagament. L’empresa podrà denegar l’entrada al menjador en el cas de tenir rebuts pendents fins que no siguin liquidats.

ABSÈNCIES

▪ Si un alumne falta, s’haurà d’avisar a la coordinadora del menjador abans de les 10.00 h. En aquest cas, es retornarà 3,34€ per cada absència.

▪ Si s’avisa més tard de les 10.00 h, aquell àpat es produirà i, per tant es cobrarà el servei d’aquell dia en el rebut del menjador.

ALTRES

▪ L’assegurança del servei de menjador només es farà càrrec d’investigar aquells successos que s’hagin produït per una negligència durant el servei. En cap cas es farà càrrec d’aquells accidents fortuïts que es produeixin en el menjador escolar ni de reparar els danys materials o d’altra naturalesa (dent trencada, ulleres, etc…) que s’hagin produït en conseqüència.

FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES:

MEDITERRANEA DE CATERING, S.L. tractem la informació que ens facilita per a gestionar el servei de menjador, activitats, per la gestió administrativa i comercial.

CONSERVACIÓ DE LES DADES:

– Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per part de l’interessat.

DESTINATARIS:

– Les seves dades seran tractades per MEDITERRANEA DE CATERING, S.L. i empreses que els presti serveis.

DRETS:

– Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les seves dades, dirigint-se al nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent d’identificar-se degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.

– El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dona consentiment a MEDITERRANEA DE CATERING, S.L.. a captar la seva pròpia imatge, sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l’afectat resulti clarament identificable. L’exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de MEDITERRANEA DE CATERING, S.L. o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d’activitats desenvolupades dins l’àmbit de la seva activitat professional i podran ser publicades a les xarxes socials del responsable, web, fulletons, etc. MEDITERRANEA DE CATERING, S.L. es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l’accés, cessió o ús no autoritzat de les imatge